یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساختار سازمانی
 •          دبیر کنفرانس
  •          دکتر فرزاد قاسم زاده
   •          رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل گرجستان
   •          ریاست آکادمی بین الملل علوم گرجستان
 •          دبیر علمی کنفرانس
  •          دکتر لوان جانگولاشویلی
 •          دبیر اجرایی:
  •          دکتر سهراب اسداله زاده
   •          ریاست سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی