اطلاعیه 9 - فرآیند تقاضا جهت چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات
1399/05/18

پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی گردیده است و ثبت نام خود را نهایی نموده اند جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- لیست مجلات:

1-Plant Archives-SCOPUS

2-CIBTech Journal of Zoology (CJZ)-ISI & WOS

3- international journal of psychosocial rehabilitation-SCOPUS

4- Journal of critical reviews-SCOPUS  

5- International Journal Of Advanced Science And Technology-SCOPUS

6-International Journal Of Disaster Recovery And Business Continuity- WOS

7- Journal Of Green Engineering- SCOPUS

8- EurAsian Journal of BioSciences- SCOPUS

2- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل journal.accept@gmail.com

موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، محیط زیست ، توسعه شهری و روستایی

متن ایمیل : نام مجله یا مجلات انتخابی
پیوست ایمیل : نسخه انگلیسی مقاله

نکات :
- جهت تقاضا در مجلات باید در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده باشید.

-مجلات اعلام شده مشمول هزینه می باشند.

- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.

translate.tract@gmail.com